Met Verbeteringsgerichte Praktijkprojecten naar excellent afstudeerresultaat | Een stabiele opdrachtenstroom organiseren

27-02-2018

Afstudeercommissies kijken naar het gerealiseerde werk van de afstudeerder. Als een opleiding ten onrechte een voldoende geeft, kan een onvoldoende volgen op het ‘knock out’ criterium ‘gerealiseerd eindniveau’.

Praktijkonderzoeksprojecten zijn unieke projecten. Om te leren in unieke situaties generieke vakkennis en -kunde toe te passen is het belangrijk dat studenten in opeenvolgende studiejaren praktijkprojecten uitvoeren. Eerst in groepjes in vrij eenvoudige situaties, toewerkend naar het zelfstandig uitvoeren van een complex afstudeerproject. Kritische opdrachtselectie is bij al deze projecten cruciaal. Als selectiecriteria kunnen we aanbevelen:

 • Onderzoeksvraagstukken zijn actueel en urgent;
 • er zijn binnen de organisatie mensen aanwezig die aan de beoogde verbetering mee willen doen;
 • opdrachten sluiten aan op de competenties van de student en op de eindtermen voor het betrokken project;
 • er is een positieve klik tussen studenten, opdrachtgevers en eventuele bedrijfsbegeleiders. Serieuze sollicitatiegesprekken helpen daarbij; 
 • studenten kunnen zelfstandig onderzoek uitvoeren, waarbij de oplossing voor het onderzoeksprobleem niet al van te voren vastligt;
 • studenten en begeleiders zijn het eens over de te volgen onderzoekmethode*.

Een stabiele opdrachtenstroom organiseren

In veel gevallen zoeken studenten onderzoeksopdrachten in hun eigen netwerken. Dan wordt de kwaliteit nogal bepaald door toevalsfactoren. Opleidingen kunnen zelf de kwaliteit van opdrachten op peil houden door een bedrijven- en opdrachtenportefeuille aan te leggen en bij te houden, bijvoorbeeld met behulp van:

 • Database van eerdere succesvolle opdrachten/opdrachtgevers;
 • contacten van leden van adviesraad van de opleiding of faculteit;
 • zorgvuldige projectevaluaties die leiden tot opeenvolgende projecten met afstudeerorganisaties;
 • jaarlijks netwerkevenement met opdrachtgevers, begeleiders en studenten waar de resultaten van projecten worden gepresenteerd en besproken;
 • verspreiden van onderwijs- en onderzoeknieuws via publieke en sociale media.

*Het boek Competent Afstuderen en Stagelopen van Kempen en Keizer biedt een uitgebreide beschrijving van Verbeteringsgericht Praktijk Onderzoek. Bij Noordhoff zijn gratis inkijkexemplaren te verkrijgen.  

Door Piet Kempen en Jimme Keizer

Lees ook: