Skip to Content


Privacy Bijsluiters Voortgezet onderwijs

Noordhoff heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen. Noordhoff is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken. De uitgeverij houdt zich daarbij aan de Verwerkersovereenkomst, zoals vastgelegd in bovengenoemd Convenant.

Privacy Bijsluiters

Bij deze Verwerkersovereenkomst horen Privacy Bijsluiters. In de Privacy Bijsluiter Bijlage 1 leest u per product (methode) voor welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze gegevens in opdracht van de school worden verwerkt. In de Privacy Bijsluiter Bijlage 2, de Technische en Organisatorische Maatregelen, wordt omschreven welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen. Deze maatregelen gelden voor alle producten van Noordhoff. U vindt de Technische en Organisatorische Maatregelen (Bijlage 2) onder tabblad 'Beveiliging'. 

Download hieronder de Bijsluiters Bijlage 1 voor het Voortgezet onderwijs.