Skip to Content
 

ZorgPad Plug&Play

ZorgPad Plug&Play combineert inhoud en leertechnologie in een standaard, generiek e-learningportaal, dat in beheer is van Noordhoff Professional. Deze totaaloplossing biedt je op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om met e-learning aan de slag te gaan; jouw medewerkers kunnen gebruik maken van het complete aanbod e-learning (leerpaden) van Noordhoff Professional.

Daarnaast hebben jouw medewerkers en jouw organisatie continu zicht op vorderingen en resultaten in het portfolio-overzicht. Binnen de omgeving van ZorgPad Plug&Play geeft het Kwaliteitsdashboard aan hoe je er voor staat m.b.t. de KPI’s, zoals bijvoorbeeld de bevoegdheden en bekwaamheden (wet BIG) van jouw zorgprofessionals. Via het Kwaliteitsdashboard weet je dus precies hoe het zit met de kennis van medewerkers en hun certificeringen: dit geeft hun vorderingen, behaalde resultaten en eventuele niet-behaalde leerpaden/cursussen aan.

Met ZorgPad Plug&Play gebruik je een combinatie van de content (ZorgPad Professional, de nieuwste generatie e-learning van Noordhoff Professional) en leertechnologie (delen van ons LMS PulseWeb).

De content: ZorgPad Professional

ZorgPad Professional is de nieuwste generatie e-learning van Noordhoff Professional. De content wordt aangeboden in kleine leereenheden; leerobjecten genaamd. Vanuit deze leerobjecten worden per onderwerp, in een logische samenstelling, geaccrediteerde leerpaden (cursussen) aangeboden.

Elk leerpad behandelt een afgebakend onderwerp en prikkelt de zorgprofessional tot actief leren. In de introductie van een leerobject staan de doelstellingen beschreven, waardoor de zorgprofessional weet wat hij na het doorlopen van het leerpad moet kennen en kunnen. De zorgprofessional leert interventies, protocollen, stappenplannen, concepten en principes te begrijpen in hun onderlinge samenhang en in hun samenhang met de zorgpraktijk. Foto’s, illustraties, animaties en filmpjes over de beroepspraktijk brengen de leerstof tot leven. Kortom: inspirerend materiaal dat zorgprofessionals zelfstandig en in eigen tempo kunnen doorwerken.

ZorgPad Professional is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, opleidingscoördinatoren en leerhuismanagers. Eén van de resultaten van die samenwerking is de probleemgestuurde aanpak van ZorgPad Professional, die zorgprofessionals aanspreekt.

Herkenbaar

ZorgPad Professional biedt leerpaden voor verzorgenden en verpleegkundigen op verschillende niveaus en voor verschillende branches:

  • Verpleeg- en Verzorgingshuizen (VV);
  • Thuiszorg (TZ);
  • Gehandicaptenzorg (GHZ);
  • Revalidatiezorg (REV);
  • Ziekenhuizen (ZH).

De leerpaden sluiten aan op de praktijk en hebben een herkenbare organisatorische context. De theorie wordt in realistische casuïstiek verwerkt. Foto's, tekeningen, audio, video en animaties ondersteunen de inhoud van de leerobjecten. Ze maken bijvoorbeeld in één oogopslag duidelijk hoe een handeling verricht moet worden.

Gepersonaliseerd leren

Een zorgprofessional kan de leerpaden individueel en zelfstandig doorwerken en dus zelf leerroute, plaats, tijd en tempo bepalen. Ze kunnen ook alleen die leerobjecten doorlopen die relevantie en meerwaarde voor hem hebben. Ze kunnen ervoor kiezen om eerst de introductie te lezen, de diagnostische toets te maken en vervolgens te eindigen met het maken van de (verplichte) eindtoets. Een leerpad kan pas worden afgesloten wanneer alle verplichte leerobjecten zijn afgerond. De navigatie binnen een leerpad gaat als vanzelf; het overzichtsscherm laat altijd zien welke leerobjecten gestart, afgerond of nog niet gestart zijn.

Met ZorgPad Professional kunnen zorgprofessionals ook samen studeren. Door met elkaar te discussiëren over de casuïstiek leren ze niet alleen van het leerpad, maar ook van elkaar.

Blended learning

De leerpaden laten zich uitstekend inpassen in blended learningtrajecten. Er zijn allerlei werkvormen mogelijk: rollenspellen, minicases, patiëntvoorbeelden, oefenvragen, et cetera. Noordhoff Professional kan hierin ondersteuning bieden in de vorm van cursussen, advies en/of extra lesmateriaal.

Beschikbare leerpaden en e-learningcursussen

Op de website van ZorgPad Professional vind je een actueel overzicht van de beschikbare en verwachte leerpaden binnen ZorgPad Professional, alsmede een link naar alle huidige e-learningcursussen: https://zorgpadpro.noordhoff.nl/leerpaden. Deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. 

Toetsing en accreditatie

Toetsing is een belangrijk onderdeel van de e-learning van Noordhoff Professional. Aan elk leerpad en aan elke cursus is dan ook toetsing verbonden; de kwaliteit van deze toetsen wordt bewaakt door Noordhoff Professional. Er zijn verschillende soorten toetsen, namelijk:

Diagnostische Toets

De diagnostische toets telt als nulmeting. Met het maken van de diagnostische toets kan de zorgprofessional vaststellen op welke onderdelen er nog kennis moet worden vergaard om het leerpad te behalen. De diagnostische toets bestaat uit een serie gesloten vragen.

De zorgprofessional ontvangt geen feedback gedurende de toets, maar kan aan het eind van de toets terugkijken naar de (gecorrigeerde) antwoorden. In het resultaat wordt zichtbaar in hoeverre hij de verschillende deelonderwerpen beheerst en wat zijn eindresultaat is.

Oefenvragen

De oefenvragen zijn bedoeld om de theoretische kennis te verwerken. De zorgprofessional krijgt automatisch de juiste antwoorden en feedback na iedere beantwoorde vraag.

Eindtoets

Door middel van de eindtoets kan het leerpad behaald worden; de eindtoets is dan ook bij elk leerpad een verplicht leerobject. Deze toets bestaat uit een serie van gesloten vragen. De zorgprofessional ontvangt de feedback na het beëindigen van de toets. In het resultaat wordt ook zichtbaar in hoeverre hij de deelonderwerpen beheerst. Wanneer voldoende vragen goed zijn beantwoord, is hij geslaagd. Standaard worden er drie toetspogingen aangeboden met minimaal 15 vragen. 

Certificering en accreditatie

Na het succesvol afronden van een eindtoets, wordt er direct een certificaat toegevoegd aan het persoonlijke portfolio van de medewerker. De medewerker kan dit certificaat eventueel printen of downloaden. Het persoonlijke portfolio kan door de medewerker zelf naar wens aangevuld worden met elders behaalde certificaten of diploma’s. Jouw medewerkers hebben per toets standaard drie pogingen om de toets te behalen. Bij het starten met ZorgPad Plug&Play kies jij welke cesuur toegepast wordt (60, 70 of 80%).

Indien jouw medewerkers geregistreerd staan bij het Kwaliteitsregister en zij hun V&VN-registratienummer of hun BIG-nummer invullen in hun account, dan wordt het Kwaliteitsregister automatisch bijgewerkt met de behaalde accreditatiepunten.

*De cesuur stellen wij samen met je vast; je hebt de keuze uit 60, 70 of 80%.