Privacy & Cookies

Privacybeleid van Noordhoff

Dagelijks werken en leren veel gebruikers met de leermiddelen, technologie en diensten van Noordhoff. Met name binnen de digitale versies van onze leermiddelen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Door persoonsgegevens te verwerken kan lesmateriaal persoonlijker en beter worden afgestemd op de behoeften van gebruikers. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken.

Noordhoff verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid

Noordhoff heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Noordhoff een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Deze rolverdeling passen wij bijvoorbeeld ook toe binnen Noordhoff Health. Daardoor hebben en houden verwerkingsverantwoordelijken, zoals onderwijsinstellingen of zorgorganisaties, zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.

Noordhoff neemt privacy zeer serieus en bewaakt voortdurend de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo verzekeren wij dat onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens verkrijgen.

Noordhoff als 'verwerker'

Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden over het algemeen persoonsgegevens verwerkt. Daardoor kan bijvoorbeeld een leraar de leerresultaten van zijn klas zien. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Noordhoff respecteert nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar producten.

Noordhoff heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen.

Deze rolverdeling passen wij ook toe binnen de producten en diensten van Noordhoff Health, waarbij wij gebruikmaken van de verwerkersovereenkomst van de Brancheorganisaties Zorg. Met betrekking tot de activiteiten van DigiTaalbedrijf B.V. (Hogeschooltaal) sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hbo-instellingen die is gebaseerd op de verwerkersovereenkomst van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud) Services. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen en zorgorganisaties, als ‘verwerkingsverantwoordelijken’ zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Noordhoff is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken.

In de verwerkersovereenkomsten van Noordhoff is vastgelegd welke opdracht de verwerkingsverantwoordelijke aan Noordhoff geeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

1. De Verwerkersovereenkomst Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy  is van toepassing op de relatie tussen Noordhoff en onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierin geeft een onderwijsinstelling de opdracht aan Noordhoff om gegevens te verwerken.

Deze overeenkomst komt overeen met de modelovereenkomst behorend bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Mocht u prijs stellen op een ondertekende overeenkomst, dan kunt u hier  onze invulbare versie van de Verwerkersovereenkomst downloaden , de ontbrekende gegevens in de betreffende velden invullen en de overeenkomst ondertekenen. U beschikt daarmee over een door beide partijen ondertekende Verwerkersovereenkomst. Noordhoff ontvangt de door u ondertekende overeenkomst graag digitaal via het mailadres privacy@infinitaslearning.com.

2. In onze product-specifieke Privacy Bijsluiters wordt een beschrijving gegeven van onze dienstverlening, product eigenschappen, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen.

3. Onder het tabblad ‘Beveiliging’ wordt een omschrijving gegeven welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Noordhoff treft om persoonsgegevens te beveiligen. Deze informatie vormt de Beveiligingsbijsluiter – Bijlage 2 – bij de Verwerkersovereenkomst.

Wij zijn lid van de bracheorganisatie MEVW, die samen met alle betrokkenen de onderwijsketen veilig en betrouwbaar wil maken en houden. Alle leden van MEVW hebben het privacyconvenant ondertekend en geïmplementeerd. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website van MEVW.

Voor het gebruik van de producten en diensten van Noordhoff Health sluit Noordhoff specifieke bewerkersovereenkomsten met zorgorganisaties. De privacy verantwoordelijke van zorgorganisaties beschikt over deze bewerkersovereenkomst.

De licentievoorwaarden die op het gebruik van onze producten en diensten van toepassing zijn, zijn te vinden op de pagina voorwaarden.

Binnen onze digitale leermiddelen worden geen persoonsgegevens verwerkt voor reclamedoeleinden of het doen van ongevraagde aanbiedingen. We plaatsen binnen onze digitale leermiddelen uitsluitend functionele of (privacyvriendelijk ingestelde) analytische cookies.

Noordhoff als verwerkingsverantwoordelijke 

Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen treedt Noordhoff doorgaans op als ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken. Voor andere specifieke verwerkingen bepaalt Noordhoff  het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u als eindgebruiker een publicatie bestelt via onze webshop, of wanneer u als particulier rechtstreeks gebruikmaakt (zonder tussenkomst van een onderwijsinstelling of zorgorganisatie) van onze (online) diensten. Op dergelijke verwerkingen is de privacyverklaring van toepassing.

Deze verklaring geldt nadrukkelijk niet voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen in opdracht van onderwijsinstellingen en zorgorganisaties.

Contactgegevens en identiteit Noordhoff

Noordhoff Uitgevers B.V.
KvK Groningen 02031391
Winschoterdiep 70A, 9723 AB Groningen
Postbus 58, 9700 MB Groningen

Telefoonnummer klantenservice: (088) 522 6888
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur

U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen.

Contactgegevens DPO/Functionaris voor gegevensbescherming

Noordhoff is een dochteronderneming van Infinitas Learning International. Voor alle correspondentie betreffende privacy-gerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer / Functionaris voor gegevens bescherming van Infinitas Learning:

Infinitas Learning Holding B.V.
t.a.v. de Data Protection Officer
Postbus 4062
3502 HB Utrecht
privacy@infinitaslearning.com

Responsible disclosure

Een zwakke plek in onze systemen kunt u melden via securityofficer@infinitaslearning.com.
Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kunnen wij eerst maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.