Privacy & Cookies

Privacybeleid van Noordhoff

Dagelijks werken en leren veel gebruikers met de leermiddelen, technologie en diensten van Noordhoff. Met name binnen de digitale versies van onze leermiddelen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Door persoonsgegevens te verwerken kan lesmateriaal persoonlijker en beter worden afgestemd op de behoeften van gebruikers. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken.

Noordhoff verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid

Noordhoff heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Noordhoff een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Deze rolverdeling passen wij bijvoorbeeld ook toe binnen Noordhoff Health. Daardoor hebben en houden verwerkingsverantwoordelijken, zoals onderwijsinstellingen of zorgorganisaties, zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.

Noordhoff neemt privacy zeer serieus en bewaakt voortdurend de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo verzekeren wij dat onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens verkrijgen.

Informatie op deze website
Onder ‘Noordhoff als verwerker’, vindt u informatie over persoonsgegevens die wij in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke verwerken, zoals leerresultaten. Onder ‘Noordhoff als verantwoordelijke’ vindt u informatie over persoonsgegevens waarvoor Noordhoff zelf verwerkingsverantwoordelijke is, zoals wanneer u als particulier rechtstreeks een bestelling plaatst in onze webshop. Onder het tabblad ‘Beveiliging’ wordt een omschrijving gegeven welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Noordhoff treft om persoonsgegevens te beveiligen.

De informatie over privacy op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Wanneer inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden, informeren wij onze gebruikers via deze website en waar noodzakelijk via nieuwsbrieven en andere kanalen. Op deze pagina’s treft u altijd de actuele informatie.

Data Protection Officer
Noordhoff is een volledige dochteronderneming van Infinitas Learning. Infinitas Learning heeft een Code of Conduct, waarin het belang van privacy nadrukkelijk wordt onderschreven. Op het niveau van Infinitas Learning heeft Noordhoff een Data Protection Officer aangesteld. Voor correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen via:

Infinitas Learning Holding B.V.
t.a.v. de Data Protection Officer
Papendorpseweg 97 – Secoya Building B
3528 BJ Utrecht
Nederland

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2018.

Noordhoff als 'verwerker'

Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden over het algemeen persoonsgegevens verwerkt. Daardoor kan bijvoorbeeld een leraar de leerresultaten van zijn klas zien. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Noordhoff respecteert nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar producten.

Noordhoff heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen.

Deze rolverdeling passen wij ook toe binnen de producten en diensten van Noordhoff Health, waarbij wij gebruikmaken van de verwerkersovereenkomst van de Brancheorganisaties Zorg. Met betrekking tot de activiteiten van DigiTaalbedrijf B.V. (Hogeschooltaal) sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hbo-instellingen die is gebaseerd op de verwerkersovereenkomst van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud) Services. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen en zorgorganisaties zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Noordhoff is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken.

In de verwerkersovereenkomsten van Noordhoff is vastgelegd welke opdracht de verwerkingsverantwoordelijke aan Noordhoff geeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

  1. De Verwerkersovereenkomst Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is van toepassing op de relatie tussen Noordhoff en onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierin geeft een onderwijsinstelling de opdracht aan Noordhoff om gegevens te verwerken. 
    Deze overeenkomst komt overeen met de modelovereenkomst behorend bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Mocht u prijs stellen op een ondertekende overeenkomst, dan kunt u hier onze invulbare versie van de Verwerkersovereenkomst downloaden, de ontbrekende gegevens in de betreffende velden invullen en de overeenkomst ondertekenen. U beschikt daarmee over een door beide partijen ondertekende Verwerkersovereenkomst. Noordhoff ontvangt de door u ondertekende overeenkomst graag digitaal via het mailadres privacy@infinitaslearning.com.
     
  2. In onze product-specifieke Privacy Bijsluiters wordt een beschrijving gegeven van onze dienstverlening, producteigenschappen, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen.
  1. Onder het tabblad ‘Beveiliging’ wordt een omschrijving gegeven welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Noordhoff treft om persoonsgegevens te beveiligen. Deze informatie vormt de Beveiligingsbijsluiter – Bijlage 2 – bij de Verwerkersovereenkomst.

Noordhoff conformeert zich aan het privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU. Op de website van de GEU is ook meer informatie te vinden over privacy met betrekking tot leermiddelen.

Voor het gebruik van de producten en diensten van Noordhoff Health sluit Noordhoff specifieke bewerkersovereenkomsten met zorgorganisaties. De privacyverantwoordelijke van zorgorganisaties beschikt over deze bewerkersovereenkomst.

De licentievoorwaarden die op het gebruik van onze producten en diensten van toepassing zijn, zijn te vinden op de pagina voorwaarden.

Binnen onze digitale leermiddelen worden geen persoonsgegevens verwerkt voor reclamedoeleinden of het doen van ongevraagde aanbiedingen. We plaatsen binnen onze digitale leermiddelen uitsluitend functionele of (privacyvriendelijk ingestelde) analytische cookies.

Noordhoff als verwerkingsverantwoordelijke 

Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen treedt Noordhoff doorgaans op als ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van deze verwerkingsverantwoordelijken. Voor andere specifieke verwerkingen bepaalt Noordhoff  het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u als eindgebruiker een publicatie bestelt via onze webshop, of wanneer u als particulier rechtstreeks gebruikmaakt (zonder tussenkomst van een onderwijsinstelling of zorgorganisatie) van onze (online) diensten. Op dergelijke verwerkingen is onderstaande privacyverklaring van toepassing.

Deze verklaring geldt nadrukkelijk niet voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen in opdracht van onderwijsinstellingen en zorgorganisaties.

Onze identiteit en contactgegevens
Noordhoff Uitgevers B.V.
KvK Groningen 02031391
Winschoterdiep 70A, 9723 AB Groningen
Postbus 58, 9700 MB Groningen

Telefoonnummer klantenservice: (088) 522 6888
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur

U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via MijnNoordhoff.nl.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Op het niveau van Infinitas Learning heeft Noordhoff een Data Protection Officer aangesteld. Voor alle correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen via:

Infinitas Learning Holding B.V.
t.a.v. de Data Protection Officer
Papendorpseweg 97 – Secoya Building B
3528 BJ Utrecht
Nederland

Lees meer informatie over: 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Noordhoff treft zowel als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ als ‘verwerker’ passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Hieronder leest u welke beveiligingsmaatregelen door Noordhoff zijn genomen. De informatie in dit tabblad vormt tevens de Beveiligingsbijsluiter - Bijlage 2 - bij de Verwerkersovereenkomst.

Maatregelen die waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens
Noordhoff hanteert een autorisatiebeleid om te bepalen wie toegang moet hebben tot welke gegevens. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Toegang         Handelingen 

Medewerkers van de klantenservice en consultants
verkrijgen op verzoek van een school toegang tot licentie informatie. Zij kunnen onder meer zien voor welke leerlingen een digitaal leermiddel is geactiveerd. Op uitdrukkelijk verzoek van een klant 
bestaat voor een beperkte groep medewerkers
van de klantenservice van Noordhoff 
de mogelijkheid om gebruikers te ondersteunen
door in te loggen op hun account als administrator. 
Dergelijke ondersteuning door onze 
klantenservice wordt gelogd.

Administratieve handelingen in het kader van de werking van leermiddelen, bestellingen en licenties.                                                           

Ondersteuning van de eindgebruiker.                                                                                          

Analisten / deskundigen op het gebied van ontwikkeling van lesmateriaal hebben toegang tot geanonimiseerde sets van resultaten van gebruik van leermiddelen. 

Analyse van het lesmateriaal, gericht op verbetering van het materiaal, ontwikkeling en optimalisatie van adaptief lesmateriaal, opsporing en verbetering van de kwaliteit van het materiaal.

IT-databasebeheerders hebben toegang tot de databases.

De handelingen van IT-databasebeheerders zijn gericht op continuïteit en beheer van ICT- systemen. 

Lees meer informatie over beveiliging:

Maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking.